YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeni Yüzyıl  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YENIYUZYILUZEM): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Merkezin Amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları:

a)Üniversite bünyesinde bulunan akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak;

b)Üniversite bünyesinde (önlisans, lisans ve lisansüstü) verilmekte olan  derslerin uzaktan eğitim yöntemleriyle verilmesi, program açmak, uzaktan eğitime yönelik uygulamalar geliştirilmesini desteklemek;

c)Uzaktan eğitim yöntemiyle alınan programdan mezun olunduğunda, eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak;

 d)Uzaktan eğitim ihtiyaçları analiz edilip, değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek;

e)Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak;

f)Bilgi paylaşımını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını sağlamaktır.


Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Eğitim  programlarının  uzaktan  eğitim  yöntemiyle  verilebilmesi  için  ilgili  fakülte, yüksekokul,  meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan eğitim faaliyetini hazırlamak, sunmak ve sürdürülebilir bir model geliştirmek,

b)Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, uygulanabilirlik analizi yapılarak programların geliştirilmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

d) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Kurum ve kuruluşlarda bilgi paylaşımını yapmak üzere yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yaparak geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

e) Amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları

MADDE 7 –(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi vekalet eder. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a)      Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek,

b)      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c)      Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d)      Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

e)      Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü,  müdür yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Senatoya sunmak,

f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 12-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


Yürürlük
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son değiştirme: 10 Mayıs 2013, Cuma, 15:17